zręcin
Strona Główna · FORUM · SPIS Newsów · Kontakt · Szukaj · Dodaj newsa · REGULAMIN STRONY 16.04.2024
SAMORZĄD

><a href='viewpage.php?page_id=37' class='side'> Statut Zręcina</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Statut Zręcina

><a href='viewpage.php?page_id=33'side'> Radni</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Radni
><a href='viewpage.php?page_id=35'side'>Kontakt</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Sołtys kontakt
><a href='viewpage.php?page_id=36'side'> Nasz dzielnicowy</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Nasz dzielnicowy
- Gmina Chorkówka

- Starostwo Powiatowe
- Urząd Wojewódzki
- Urząd Marszałkowski


- HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

-DARMOWA POMOC PRAWNA

PARAFIA
><a href='viewpage.php?page_id=24' class='side'> O parafii</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= O parafii
><a href='viewpage.php?page_id=26' class='side'> Msze św.</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Msze św.
><a href='
viewpage.php?page_id=30' class='side'> Kapłani</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Kapłani
><a href='viewpage.php?page_id=29' class='side'> Patron parafii</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Patron parafii
><a href='viewpage.php?page_id=25' class='side'> Kontakt</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Kontakt
><a href='viewpage.php?page_id=92'> Konto bankowe</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Konto bankowe
><a href='viewpage.php?page_id=90'> Pracownicy</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Pracownicy
><a href='viewpage.php?page_id=91'> Grabarz</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Grabarz

><a href='http://zrecin.przemyska.pl/' class='side'> WWW STRONA OFICJALNA</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif'' alt= WWW STRONA OFICJALNA

SZKOŁY
SZKOŁA PODSTAWOWA
NASZA KLASA
STOWARZYSZENIE FIS
><a href='viewpage.php?page_id=58' class='side'> Zarząd</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Zarząd
><a href='viewpage.php?page_id=57' class='side'> O Stowarzyszeniu</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= O Stowarzyszeniu
><a href='viewpage.php?page_id=19' class='side'> Cele Stowarzyszenia</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Cele Stowarzyszenia
><a href='viewpage.php?page_id=23' class='side'> KLUB ZDROWY STYL</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KLUB ZDROWY STYL
LKS TĘCZA
><a href='viewpage.php?page_id=39' class='side'> O klubie</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= O klubie
- FB AKTUALNOŚCI
-WWW STRONA
KLUB BIEGACZA ATHLETIC
- FB AKTUALNOŚCI
KLUB HDK
><a href='viewpage.php?page_id=42' class='side'> Zarząd i członkowie</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Zarząd i członkowie
><a href='viewpage.php?page_id=43' class='side'> O nas</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= O nas
><a href='viewpage.php?page_id=44' class='side'> Zostań krwiodawcą</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= Zostań krwiodawcą
INNE
><a href='http://zrecin.osp.pl/' class='side'> OSP</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= OSP

><a href='http://www.gok.chorkowka.pl/index.php/punkt-informacyjno-konsultacyjny-dla-osob-i-rodzin-z-problemami-alkoholowymi' class='side'> Klub młodzieży</a><br>

<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KLUB MŁODZIEŻY
><a href='viewpage.php?page_id=49' 
class='side'> SSK NADZIEJA</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= SSK NADZIEJA
><a href='http://www.gok.chorkowka.pl/index.php/amatorskie-zespoly-artystyczne/kapela-podworkowa-stara-wiara-ze-zrecina' 
class='side'> KAPELA STARA WIARA</a><br>

<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KAPELA STARA WIARA
><a href='http://www.krs-online.com.pl/kolko-rolnicze-krs-40169.html' class='side'> KÓŁKO ROLNICZE</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KÓŁKO ROLNICZE
><a href='viewpage.php?page_id=47' class='side'> KGW</a><br>
<img src='themes/DEL-Lovely/images/bullet.gif' alt= KGW
INFORMATOR
PRZYCHODNIA LEKARSKA

USŁUGI PIELĘGNIARSKIE CARITAS

APTEKI

BANKOMAT BPS

DELIKATESY CENTRUM

SKLEP SPAR

AGENCJA POCZTOWA

PUNKT KASOWY BANKU BPS


Pokaż PLAN ZRĘCINA na większej mapie

Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 1
Najnowszy Użytkownik: zrecin
  Statut Zręcina
STATUT SOŁECTWA

Rozdział I

Nazwa i teren działalności

§ 1

1.Ogół mieszkańców sołectwa Zręcin stanowi Samorząd Mieszkańców Wsi.

2.Nazwa Samorządu Mieszkańców Wsi brzmi: Sołectwo Zręcin .

§ 2

l. Sołectwo Zręcin jest jednostką pomocniczą Gminy Chorkówka.

2. Samorząd Mieszkańców Wsi Sołectwa Zręcin działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności :

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591

z późn. zm.)

-uchwały Nr VII/52/03 Rady Gminy Chorkówka z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie

uchwalenia statutu Gminy Chorkówka

-niniejszego statutu.

§ 3

1. Teren działania sołectwa obejmuje miejscowość Zręcin .

2. Sołectwo obejmuje obszar 606,43 ha.

3. Położenie sołectwa w gminie określa mapa sytuacyjna zawarta na ostatniej stronie niniejszego statutu.

Rozdział II

Organy sołectwa i zakres działania.

§ 4

1.Organami sołectwa są : 1)zebranie wiejskie, 2) sołtys.

2..Zebranie wiejskie jest organem stanowiącym (uchwałodawczym) sołectwa grupującym pełnoletnich mieszkańców sołectwa mających stałe zamieszkanie na jego terenie.

3. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.

4. Rada Sołecka wspomaga sołtysa.

5.Kadencja sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata i kończy się momentem wyboru nowych organów.

§ 5

l. Do zadań sołectwa należy :

l) udział w rozpatrywaniu istotnych spraw dla mieszkańców sołectwa

2) kształtowanie zasad współżycia społecznego

3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania

4) tworzenie pomocy sąsiedzkiej

§ 6

1. Rada Gminy nie przekazuje sołectwu żadnych składników mienia komunalnego.

2. Majątek ruchomy sołectwa zarejestrowany jest w księdze inwentarzowej gminy. Z treści księgi sołectwo otrzymuje przed każdym rocznym sprawozdaniem informację pisemną.

§ 7

l. Swoje zadania sołectwo realizuje poprzez :

l) podejmowanie uchwał w sprawie sołectwa w ramach przyznanych kompetencji,

2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania samorządu mieszkańców,

3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznej projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa,

4) występowanie z wnioskiem do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwość mieszkańców sołectwa,

5) współpracę z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami.

§ 8

1.Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należą w szczególności : 1) zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców , 2) wybór i odwołanie rady sołeckiej oraz odwołanie sołtysa m.in. w przypadku nie przyjęcia sprawozdania za rok poprzedni ,

3) rozpatrywanie sprawozdań z pracy sołtysa i rady sołeckiej

4) dokonywanie okresowych ocen działalności sołtysa i rady sołeckiej

5) uchwalanie sołeckich programów działania, w tym planów dotyczących celów i zakresu wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania.

2. Opiniowanie przez zebranie wiejskie przedstawionych do konsultacji przez Radę Gminy projektów uchwał w sprawach :

1) planów zagospodarowania przestrzennego,

2) projektów rozstrzygnięć organów gminy w części dotyczącej sołectwa,

3) części budżetu gminy dotyczącej danego sołectwa,

4) lokalizacji uciążliwych inwestycji dla otoczenia oraz środowiska naturalnego.

3. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Wójtowi Gminy.

4. Wójt Gminy Chorkówka w zależności od charakteru sprawy załatwia we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesję Rady Gminy. O sposobie załatwienia spraw informuje się sołtysa, który przekazuje informację mieszkańcom sołectwa.

Rozdział III

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz warunki ważności podejmowanych uchwał.

§ 9

1.Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje pełnoletnim mieszkańcom sołectwa mającym stałe zamieszkanie na jego terenie.

2. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze.

§ 10

1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys :

1) z własnej inicjatywy

2) na żądanie co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,

3) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy Chorkówka

2. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.

3. Termin i miejsce zebrania wiejskiego sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie -przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa, oraz " motyle ".

4.Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, Rady Gminy, Wójta Gminy winno odbywać się w terminie 7 dni od wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

5. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim powiadomieni.

§ 11

W celu udzielenia sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i w organizacji zebrań Wójt Gminy wyznacza poszczególnych pracowników Urzędu Gminy Chorkówka do kontaktów z sołtysem.

§ 12

1.Zebraniu przewodniczy sołtys.

2.Porządek zebrania winien być konsultowany z Radą Sołecką.

§ 13

1.Zebranie wiejskie może podejmować ważne uchwały gdy uczestniczy w nim co najmniej 1/10 mieszkańców posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.

2.Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów.

3.Głosowanie odbywa się w sposób jawny.

4.Zebrania wiejskie protokołowane są przez protokolanta wybranego przez zebranie wiejskie w głosowaniu jawnym.

5.Protokół z zebrania wiejskiego powinien zawierać :

1) miejsce i datę zebrania,

2) stwierdzenie ważności zebrania

3) porządek zebrania

4) treść podejmowanych uchwał i przebieg dyskusji,

5) podpisy sołtysa i protokolanta,

6) do protokołu dołącza się listę obecności oraz załączniki, jeśli były one niezbędne do dyskusji.

Rozdział IV

Sołtysi i Rada Sołecka

§ 14

1.Mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego grona sołtysa i Radę Sołecką.

2.Sołtys przy wykonywaniu funkcji korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 15

1.Zadania sołtysa :

1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej,

2) reprezentowanie sołectwa,

3) przewodniczenie radzie sołeckiej i zwoływanie jej posiedzeń,

4) zwoływanie i organizowanie zebrań wiejskich i w tym celu :

- rozwiesza ogłoszenia o zebraniu na tablicy ogłoszeń sołectwa oraz przekazywanie ogłoszenia o zebraniu z jednego zabudowania do drugiego / tzw. Motyle /

5) uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych okresowo przez wójta,

6)wnioskowanie do GOPS o przyznanie pomocy osobom najbardziej potrzebującym,

7) składanie sprawozdania ze swej działalności na zebraniach wiejskich,

8) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów.

§ 16

1. Sołtys nie będący radnym bierze udział w sesjach Rady Gminy bez prawa udziału w głosowaniu.

2.Na sesjach Rady Gminy sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym

. 3. Rada Gminy określa zasady na jakich sołtysom przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży w drodze odrębnej uchwały.

§ 17

l. Sołtys współdziała z Radą Sołecką i jej przewodniczy .Rada Sołecka składa się z 4 - 10 osób wybieranych przez zebranie wiejskie.

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjujący.

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb.

§ 18

1.Do zadań i kompetencji Rady Sołeckiej należy:

l) przygotowanie zebrań wiejskich i sporządzanie projektów uchwał i opinii będących przedmiotem tych zebrań,

2) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa,

3) sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa,

4) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców jak np. przygotowanie, przeprowadzenie akcji i konkursów mających na celu poprawę stanu sanitarnego, porządku i estetyki wsi, organizowanie mieszkańców do ochrony przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego,

5) pomaganie sołtysowi w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,

6) podejmowanie inicjatyw mających na celu zapewnienie opieki oraz organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,

7) podejmowanie inicjatyw pomocy sąsiedzkiej dla ludzi niepełnosprawnych, dotkniętych klęskami żywiołowymi lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

2. Na zebraniach wiejskich sołtys składa informację o działalności Rady sołeckiej.

Rozdział V

Zasady i tryb wyborów organów Sołectwa -Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 19

1. Wybory Sołtysa są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.

2. Czynne i bierne prawo wyborcze mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, którym przysługuje czynne prawo wyborcze do rad gmin.

3. Kandydatów na Sołtysa mają, prawo zgłaszać mieszkańcy Sołectwa poprzez utworzone komitety wyborcze. Kandydatura musi być poparta podpisami co najmniej 20 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.

4. O wyborze decyduje zwykła większość głosów.

5. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej ilości głosów,

o wyborze Sołtysa rozstrzyga gminna komisja wyborcza w drodze losowania. . W losowaniu mają prawo uczestniczenia kandydaci lub pełnomocnicy ich komitetów wyborczych.

§ 20

l. Wybory Sołtysa na nową kadencję zarządza Rada Gminy w terminie 6 miesięcy od wyborów Rady Gminy i ustala kalendarz wyborczy.

2. Wybory przeprowadzają:

l) gminna komisja wyborcza,

2) obwodowe komisje wyborcze.

powołane przez Wójta w składach 5-osobowych. 3. Obwodem głosowania jest Sołectwo.

4. Gminna komisja wyborcza powoływana jest spośród pracowników samorządowych. W skład komisji wchodzi z urzędu radny(a) wskazany(a) przez Radę Gminy

5. Obwodowa komisja wyborcza powoływana jest spośród wyborców ,

zamieszkujących na. terenie sołectwa, zgłoszonych przez pełnomocników komitetów wyborczych. W skład komisji wchodzi z urzędu pracownik samorządowy

. 6.Osoby powołane w skład komisji wyborczych pełnią funkcje społecznie.

7. Komitety wyborcze działają według zasad określonych w ordynacji wyborczej do rad gmin z wyłączeniem działalności finansowej.

8. Komisje wyborcze działają według zasad określonych w regulaminach i wytycznych stosowanych przy wyborach do rad gmin

. 9. Wybory uzupełniające sołtysa zarządza Rada Gminy w terminie 2 miesięcy od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania wyboru uzupełniającego . Przepisy ust. 1 – 8 stosuje się odpowiednio

. § 21

l. Sołtys w terminie do 1 miesiąca po wyborach zwołuje Zebranie Wiejskie w celu dokonania wyboru Rady Sołeckiej.

2. Rada Sołecka wybierana jest w głosowaniu tajnym spośród kandydatów zgłoszonych przez mieszkańców uprawnionych do głosowania,

§ 22

1 .Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą być odwołani przed upływem kadencji, jeśli nie wykonują swoich obowiązków oraz naruszają postanowienia Statutu lub utracili prawo wyborcze do rad gmin.

2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa może wystąpić : Komisja Rewizyjna, Wójt lub grupa mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze do rad gmin, licząca nie mniej niż 50 osób.

3. Z wnioskiem o odwołanie członka Rady Sołeckiej może wystąpić Sołtys lub grupa mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze licząca nie miej niż 20 osób.

4. Odwołanie następuje przez Zebranie Wiejskie w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 20 % mieszkańców uprawnionych do głosowania..

§ 23

Niezależnie od Rady Gminy, nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje Wójt Gminy .

§ 24

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 25

Traci moc załącznik nr 13 do Uchwały NR XVII/87/96 Rady Gminy Chorkówka w sprawie określenia organizacji i zakresu działania jednostek pomocniczych.

§ 26

Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego .

  Komentarze
Brak komentarzy.
  Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
  Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Świetne! Świetne! 100% [1 Głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 100% [1 Głos]
Dobre Dobre 100% [1 Głos]
Przeciętne Przeciętne 100% [1 Głos]
Słabe Słabe 100% [1 Głos]
ZRĘCIN WITA

FANPAGE ZRĘCIN

W 790. ROCZNICĘ ZAŁOŻENIA

OPOWIEM CI O ZRĘCINIE

ICH KORZENIE SĄ TU

Ciołkosz Kacper (1875-1942)
prof. Hostyński Lesław (1956)
Klobassa-Zrencki Karol (1823-86)
prof. Korzeniowski Adam (1960)
gen. Poniński Wł. (1823-1901)
Szczepanik Jan (1872-1926)
prof. Szczur St. (1955-2005)
prof. Szopa Bogumiła Helena
mjr Trybus Adam (1909-1982)
Trybus Kajetan (1886-1944)
prof. Trybus Leszek
Wierczak Karol (1887-1939)
Wilk Izydor (1875-1936)

ZNANI PARAFIANIE

Honorata i Ignacy Łukasiewiczowie
ks. dr hab. Dariusz Dziadosz
POLECAM

Dekoracje Ślubne i Okolicznościowe Gala

RESTAURACJA ELWIT

POKAŻĘ CI MIEJSCA

GDZIE TRZEBA BYĆ

Zabytki
Góra Przylaska
Rzeki
Pomniki przyrody
Cmentarz

PARĘ KILOMETRÓW I ...

Muzeum Szlachectwa w Kopytowej
Muzeum w Żarnowcu
Skansen w Bóbrce
Muzeum w Dukli
Pustelnia św. Jana
Zamek Kamieniec
FOTO I FILMY

POKAZUĄ ZRĘCIN (kliknij)

ZRĘCIN GÓRA PRZYLASKA

ODPUST W ZRĘCINIE

ZRĘCIŃSKIE ANIOŁY

Cmentarz w Zręcinie

Stara dolina Jasiołki

ROCZNICE

XXX ROCZNICA ŚMIERCI KS. PRAŁATA STANISŁAWA ŁUKSIKA, PROBOSZCZA W ZRĘCINIE

KWIETNIOWE ROCZNICE cz 1
KWIETNIOWE ROCZNICE cz 2
KWIETNIOWE ROCZNICE cz 3

25 lat LKS Tęcza Zrecin

PARAFIALNE PROCESJE

MISJE ŚWIĘTE 2009

BOŻE CIAŁO W PARAFII ZRĘCIŃSKIEJ 2010

BOŻE CIAŁO W PARAFII ZRĘCIŃSKIEJ 2011

DROGA KRZYŻOWA

KULTURA

IZYDOR WILK peta i satyryk cz 1
IZYDOR WILK peta i satyryk cz 2

Święto Nauki w Zręcinie

KATARZYNA GRUDZIŃSKA POETKA

JASEŁKA SP W ZRĘCINIE CZ 1
JASEŁKA SP W ZRĘCINIE CZ 2

Sprawiedliwi I
Sprawiedliwi II
Sprawiedliwi III
Sprawiedliwi IV
Sprawiedliwi V
Sprawiedliwi VI

PATRIOTYZM I TRADYCJE CZ1
PATRIOTYZM I TRADYCJE CZ2

OKOLICZNOŚCIOWE

DZIEŃ BABCI I DZIADZIA W ZRĘCINIE

Święto Kobiet w Zręcinie 2010

Gminne Dożynki 09 w Zręcinie cz 1
Gminne Dożynki 09 w Zręcinie cz 2
Gminne Dożynki 09 w Zręcinie cz 3

Otwarcie szatni Tęczy Zręcin

SPOTKANIA PARAFIALNE

OPŁATEK 2011

OPOWIEŚĆ WIGILIJNA cz 1
OPOWIEŚĆ WIGILIJNA cz 2
OPŁATEK 2010/NIESPODZIANKA

OPŁATEK 2010 cz 1

WIELKANOC 2009 cz1
WIELKANOC 2009 cz2

WARTO ZOBACZYĆ

LINKI

Strony związane ze Zręcinem

- CHÓR EDUCATUS
- ANGEL'S SORROW
- ASG ZRĘCIN

Związane z miejscowościami
- CHORKÓWKA ZS
- CHORKÓWKA LKS Nafta
- DRAGANOWA strona wsi
- FALISZÓWKA parafia
- FALISZÓWKA SP
- FALISZÓWKA LKS ORZEŁ
- KOPYTOWA parafia
- KOPYTOWA ZSPKO
- ŁĘKI DUKIELSKIE - Stowarzyszenie
- SZCZEPAŃCOWA SP
- SZCZEPAŃCOWA - Stowarzyszenie
- SZCZEPAŃCOWA OSP
- ŚWIERZOWA POL Gimnazjum
- ŚWIERZOWA POL OSP
- ŚWIERZOWA POL SP
- ŻEGLCE
- ŻEGLCE PARAFIA
- ŻEGLCE SP
- ŻEGLCE LKS Błękitni

Strony inne

- JEDLICZE
- KROSNO24
- KROSNO CITY
- KROSNO oficjalna strona miasta

MARIUSZ ŚWIĘTNICKI
GALERIA AUTORSKA
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
WIADOMOŚCI LOKALNE

Wiadomo¶ci